C3 adviseurs en managers

Categorie archief: 'Opdrachten'

Dec 9

De processeur

geplaatst om 13:19 in categorie Consultants C3, Diensten C3, Opdrachten, Over C3

We hebben bij C3 behoefte aan een nieuwe term om de opdrachten te benoemen, die de laatste tijd veel door onze C3’ers worden uitgevoerd. Daarom introduceren we ‘de processeur’ (v/m).

De processeur wordt gevraagd voor een probleem in de organisatie dat moet worden opgelost, maar niet goed in de structuur past en ook geen project is. Het probleem moet worden opgelost of de verandering moet tot stand worden gebracht, maar hoe dat moet en wat het eindresultaat is, is bij het begin niet duidelijk. Vanwege dat niet te benoemen eindresultaat is er geen klassiek project mogelijk en het vraagstuk past ook niet in de lijn. Er zijn meerdere organisatieonderdelen en externe partijen bij betrokkenen, die verschillende inzichten en belangen hebben. Er moet draagvlak gevonden worden en er moeten werkbare coalities worden gesmeed. Waar het geld vandaan moet komen is niet duidelijk of is de kern van het vraagstuk. Het resultaat krijgt vorm tijdens en vaak ook door het proces van ermee bezig zijn.

De processeur heeft een min of meer vrije en niet goed benoembare positie in de organisatie. Haar opdrachtgever is meestal de raad van bestuur of een directeur. Zij kan een formele positie in de organisatie hebben (manager, projectleider), maar heeft die vaak ook niet of de formele positie heeft weinig te maken met deze klus, die overal dwars doorheen loopt. De processeur zet processen in gang, brengt mensen bij elkaar en probeert hen te winnen voor ‘de zaak’. Zij voert inhoudelijke verkenningen uit en maakt ‘rondjes langs de velden’ om te ontdekken waar de ruimte ligt en wat de belemmeringen zijn om tot een oplossing te komen. Ze geniet het vertrouwen van haar opdrachtgever en krijgt speelruimte. Omdat het eindresultaat niet vaststaat, neemt zij ook de opdrachtgever mee in het ontwikkelingsproces en zorgt zij voortdurend dat de verwachtingen en de ontwikkelingen met elkaar in balans zijn. Daarvoor is soms nodig dat de opdrachtgever tegengesproken wordt en overtuigd wordt om een andere richting op te gaan.

Die overtuigingskracht gebruikt de processeur ook om mensen te bewegen hun vertrouwde domein te verlaten en mee op reis te gaan naar een nog onbekende verte, waarbij gaandeweg enthousiasme ontstaat voor het avontuur en daarmee de oplossing vorm krijgt.
De processeur is aan de andere kant in staat om zaken concreet te maken en de resultaten van het proces te vertalen in geld, structuren en procedures op het moment dat duidelijk is wat het resultaat moet zijn en hoe het moet werken. De processeur is tenslotte in staat het proces zodanig te laten verlopen dat het resultaat ook beklijft na haar vertrek omdat het een werkstijl van de mensen is geworden in plaats van een verplichte procedure.

elsbethharco

We hebben voor de term ‘processeur’ gekozen omdat deze term het belang van het proces laat zien en iets zegt over de werkwijze, maar tegelijkertijd laat zien dat in de functie kennis en ervaring en waardering van het goede nodig is. Het is niet voor niets dat het tweede deel van de term overeenkomt met ‘connaisseur’. De processeur is een connaisseur met veel vaardigheid in en kennis van (verander)processen, die weet wat ze doet, hoe en waarom. Maar die er ook plezier in heeft om in ambigue situaties weerstanden te overwinnen en mensen mee te krijgen. De processeur moet veel weten op hoog niveau, maar is geen ‘professeur’, die de wijsheid in pacht heeft en waar naar wordt opgekeken. In het Frans staat ‘processeur’ voor de centrale verwerkingseenheid in de computer, de CPU. Enige overeenkomsten zijn er wel, want ook die processeur doet zijn werk onopvallend en brengt veel zaken tot stand.

karineveline

In de beschrijving hebben we over de processeur gesproken als ‘zij’, omdat deze rol deels vrouwelijke eigenschappen vraagt. Bij C3 hebben we zowel vrouwelijke als mannelijke processeurs. Eveline Kroezen, Karin Buckens, Margret Overdijk, Elsbeth Reitsma, Harco de Bruin, Eef Weenink en Bart Wijnbergen zijn met enige regelmaat processeur bij zorgorganisaties en in samenwerkingsprocessen.
Zie ook het interview met Harco de Bruin.

margreteefbart

Opdrachten, waarin de rol als processeur is vervuld zijn bij voorbeeld:
– Het vinden en inrichten van opvanglocaties voor minderjarige asielzoekers;
– Het realiseren van een nieuwe meldkamer voor een GGD;
– Het bedenken en tot stand brengen van een ‘veilig thuis’ punt in een regio;
– Het vinden van onconventionele oplossingen voor organisaties met forse financiële problemen, waar de administratie niet op orde was.
– Het ontwikkelen van een veiligheidscultuur in combinatie met concrete maatregelen bij organisaties die wel of net niet onder verscherpt toezicht staan.
– Het nadenken over en invoeren van nieuwe werkwijzen in zorg en behandeling.
– Vormen van samenwerking binnen en tussen organisaties met een tijdelijk dan wel vast doel, zoals wijkteams.
– De overgang van budgetdenken naar de vraag wat je levert voor je geld en hoe je dat (bijvoorbeeld bij aanbesteding) over het voetlicht krijgt.
– Het tot stand brengen van een nieuwe functie in een zorgorganisatie, zoals pg zorg in een voormalig verzorgingshuis of het vormgeven van geriatrische revalidatie.

Heeft u belangstelling om in contact te komen met een van onze processeurs of heeft u een typisch ‘processeur’ vraagstuk, neem dan contact met ons op 033-4343170 of rechtstreeks met een van de processeurs.

   

Geen reacties » | Permanente link

Eef Weenink MBA is eind november 2012 voor drie dagen in de week aan de slag gegaan als interim-manager Wonen en Zorg bij de Zorggroep Apeldoorn. Hij geeft leiding aan het gehele primaire proces van de Zorggroep. Naast het going concern zal hij het komende half jaar de verantwoordelijkheid dragen voor het doorvoeren van de strategie en de bijbehorende organisatieaanpassing. Eef draagt bovendien zorg voor het verbeteren van de professionele kwaliteit van wonen, zorg en dienstverlening.

   

Geen reacties » | Permanente link

Eveline Kroezen is op 3 september jl. begonnen aan een opdracht als interim clustermanager Behandelzaken voor twee clusters bij een grote GGZ-organisatie in het westen van het land. De opdracht loopt een jaar en zij zal een bijdrage leveren aan het proces van ambulantisering bij de opdrachtgever. Eveline is GZ psycholoog en ervaren als manager en bestuurder, dus de opdracht is haar op het lijf geschreven.

   

Geen reacties » | Permanente link

Sep 11

Viktor Krul in Tanzania

geplaatst om 14:49 in categorie Consultants C3, Opdrachten

Collega Viktor Krul heeft een heel interessante opdracht gekregen, die buiten de normale reikwijdte van C3 ligt, maar wel razend interessant is.

Viktor werkt op dit moment in Arusha in Tanzania aan verbetering van het management van een groot particulier project met verschillende bedrijven. Ook het opzetten van een gezondheidscentrum hoort daarbij.

Viktor zal ons de komende tijd via zijn blog op de hoogte houden van de ontwikkelingen in zijn project en de parallellen, die hij ziet met de Nederlandse gezondheidszorg. De eerste twee blogs zijn inmiddels verschenen.

   

Geen reacties » | Permanente link

Harco de Bruin start medio augustus a.s. als interim directeur Kind en Jeugd bij een grote organisatie voor Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten in het midden van het land. Harco geeft niet alleen leiding aan dit bedrijfsonderdeel, maar moet ook analyseren hoe de situatie nu is, wat de toekomst zou kunnen zijn en hoe deze vorm gegeven kan worden. Hij zal leiding geven aan het veranderingsproces dat Kind en Jeugd op weg moet brengen naar die toekomst.

   

Geen reacties » | Permanente link

Apr 4

Opdrachten van C3 eerste kwartaal 2012

geplaatst om 12:08 in categorie Diensten C3, Opdrachten

In gesprekken met onze relaties wordt vaak gevraagd hoe het met ons gaat en wat voor soort opdrachten we doen.

Bij de afronding van het eerste kwartaal van 2012 is het daarom aardig om eens op een rijtje te zetten, waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Dat kunnen we zien als een vorm van maatschappelijke verantwoording.

In het eerste kwartaal van 2012 vervulden we onder andere de volgende opdrachten:

 • Advies en ondersteuning bij een structuurwijziging van een VVT-organisatie.
 • Advies bij de samenwerking tussen twee Jeugdzorgorganisaties.
 • Onderzoek naar en advies over de verbetering van zorg en bedrijfsvoering van een onderdeel van een VVT-organisatie.
 • Onderzoek naar de besluitvorming in een ziekenhuis.
 • Onderzoek naar het functioneren van een bestuurder in een eerstelijns organisatie.
 • Interim-bestuur bij een VVT-organisatie ter voorbereiding op fusie met een grotere organisatie.
 • Interim-directeur Zorg bij een ICT bedrijf, gericht op verbetering van de relatie tussen zorg en ICT.
 • Interim-bestuurssecretaris bij een VVT-organisatie.
 • Coaching van verschillende bestuurders en directeuren.
 • Modereren van een leergang voor recent benoemde hoogleraren in een UMC.
 • Begeleiding bij de evaluatie van de werkwijze van een bestuur van een wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten.

We verwierven onder andere opdrachten voor:

 • Een aantal studiedagen en zelfevaluaties van raden van toezicht.
 • Het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor een VVT-organisatie.
 • Het vertalen van de strategie naar een zorgconcept bij een VG-organisatie.
 • Het verbeteren van de bedrijfsvoering en de zorg bij een GGZ-organisatie.

We gaven workshops over:

 • Toezicht op kwaliteit en veiligheid, waarvan binnenkort ook een handleiding verschijnt.
 • De psychologie van de bestuurder.
 • De interne adviesrol.
 • Programmamanagement.

We ontwikkelden onze dienstverlening met de VeranderVersneller (zie de vorige C3 blog), organisatieonderzoek en co-management, waarover binnenkort meer.

Voor het tweede kwartaal is er aantal opties voor nieuwe opdrachten, hebben we een paar ideeën voor nieuwe diensten, maar gaan we vooral op zoek naar nieuwe C3’ers.

   

Geen reacties » | Permanente link

Mar 7

Opdrachten C3

geplaatst om 11:09 in categorie Diensten C3, Opdrachten

‘Wat doen jullie op dit moment voor soort opdrachten?’ wordt ons vaak gevraagd door relaties en in netwerkgesprekken. Op onze website staat een overzicht van de zeven werkvelden, waarin we actief zijn. Daarnaast is het aardig om eens te kijken waar we op dit moment mee bezig zijn.

We voeren twee langdurige interim-managementfuncties uit, één als bestuurder van een VVT-organisatie en één als directeur Zorg bij een internationaal ICT-bedrijf. Daarnaast is één van onze collegae interim bestuurssecretaris bij een organisatie voor langdurige zorg.

Het coachen van bestuurders en directeuren is een permanente activiteit. Bijna voortdurend lopen er wel een paar individuele coachingsprocessen. Daarnaast spreken we regelmatig met mensen die ‘in between jobs’ zijn en geven hen advies over hun carrière.

Bij een paar organisaties begeleiden we processen van strategievorming of beleidsontwikkeling. Bij anderen begeleiden we het proces om de strategie te vertalen in een nieuwe structuur. Ook adviseren we over mogelijkheden om de medezeggenschap en de maatschappelijke verankering van een zorgorganisatie toekomstgericht te maken. We ondersteunen een aantal bestuurders bij de verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen.

Bij verschillende opdrachtgevers voeren we organisatieonderzoeken uit. Een deel daarvan is gericht op het vinden van de oorzaken, waarom iets niet loopt, en het geven van advies over hoe het beter kan. Een enkele keer is dat terug te leiden tot het functioneren van een persoon. Dan is extra zorgvuldigheid vereist, want meestal is vertrek van die persoon niet de enige oplossing.
Andere onderzoeken richten zich op het verloop van projecten en advisering hoe dat in de toekomst beter kan. We hebben inmiddels zo veel ervaring met dit soort onderzoeken, dat we onze methodologie hebben vertaald in een best practice. Op onze website leest u er meer over.

We leiden een leiderschapsprogramma in een UMC. We ondersteunen een beroepsvereniging in het proces van ontwikkeling en professionalisering van het bestuur. Bij een andere organisatie begeleiden we het proces om duaal management daadwerkelijk inhoud te geven.

 

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken