C3 adviseurs en managers

Categorie archief: 'Maatschappelijke ontwikkelingen'

Op 24 november 2016 organiseerde C3 een bijeenkomst van haar alumni. Sinds de oprichting in 1988 hebben -inclusief het huidige team- 45 consultants bij C3 gewerkt. Meer dan de helft daarvan nam deel aan deze alumni bijeenkomst. Het was niet zomaar een reünie, maar er werd hard gewerkt rond het thema ‘Moed of Moet’ waar we als C3 dit jaar en komend jaar aan werken.

Heb je als bestuurder en/of organisatie de moed om voorop te lopen in verbetering en innovatie van de zorg of beschouw je het als iets dat op je afkomt en dat je -met tegenzin- moet volgen. Die lijn loopt door alle ontwikkelingen waar we naast en in onze opdrachten mee bezig zijn. In het voorjaar hebben we ons met hulp van David Langley gebogen over ‘the internet of things’. Dit najaar staan de ontwikkelingen in en rond organisaties centraal.

Daarvoor hebben we onder andere ons cahier ‘Het nieuwe denken over zorgorganisaties’ weer eens ter hand genomen. Het cahier dat in 2001 door de toenmalige C3’ers is geschreven bleek nog zeer actueel en -in retrospectief- op sommige punten visionair.

Voor de alumni bijeenkomst hebben we de oorspronkelijke auteurs gevraagd naar hun tekst van toen te kijken en te reflecteren op de situatie nu en in de toekomst. Hans Hoek (de enige auteur, die nu nog aan C3 verbonden is), Ben van Gent, Frank Wolterink, Hans Hofhuizen, Bert Scholtes en Theo Schraven gaven graag gehoor aan die uitnodiging. Karin Buckens en Margret Overdijk namen de honneurs waar voor auteurs, die nu niet in de gelegenheid waren op hun werk terug te kijken. In 5 minuten gaf iedere spreker weer wat zijn visie is op de ontwikkeling van de thema’s organisatietheorie, inrichting van de organisatie, de positie van de cliënt, de positie van de medewerkers, leiderschap, strategie, kennis en informatie en imago. Daarna volgde een levendige discussie aan tafel over de ontwikkelingen in de zorg en van zorgorganisaties.

Naast de stevige inhoud was de bijeenkomst ook een mooie ontmoeting van fijne voormalige collega’s. Mooi daarvan is dat iedereen de draad weer oppakt en zich thuis voelt. Er is een soort C3 familiegevoel, dat op zo’n bijeenkomst duidelijk zichtbaar is. Oude banden worden aangehaald en nieuwe banden gesmeed tussen mensen, die elkaar nog niet kenden. Op zo’n moment blijkt dat we nog steeds de bevlogenheid voor de gezondheidszorg en voor het adviesvak met elkaar delen. En dat we bij C3 over het algemeen leuke mensen aan boord hebben en hebben gehad. Of zoals een van de alumni als bedankje schreef: ‘Volgens mijn vrouw en mij is C3 het leukste adviesbureau waar ik ooit gewerkt heb’. Waarvan akte.

   

Geen reacties » | Permanente link

Tijdens onze C3 ontmoeting op 19 augustus jl. hield Hans Hoek de situatie rond de geboortezorg in Nederland tegen het licht.

Nederland heeft al jaren een hoge perinatale (vlak voor, tijdens en direct na de geboorte) sterfte in vergelijking met andere Europese landen. Sinds een aantal jaren wordt onderzocht waaraan dat ligt en worden maatregelen voorgesteld om de situatie te verbeteren. Een van die verbeterprocessen, de afstemming tussen gynaecologen en verloskundigen is de taak van het College Perinatale Zorg. In dat College zijn dit jaar problemen ontstaan over de gewenste standaarden.

Hans plaatste deze problemen in het licht van de theorie van Andrew Abbott (The System of Professions, An Essay on the Division of Expert Labor, 1988).

Volgens Abbott zijn professies voortdurend aan het strijden en onderhandelen over het behoud van hun monopolie in drie arena’s:

  • Bij de staat voor wetgeving.
  • Om de gunst van het publiek.
  • Op de werkvloer.

We hebben gezamenlijk de theorie van Abbott toegepast op de geboortezorg en gekeken of die toepasbaar is. Dat is zeker zo. Verbeteren van de geboortezorg gaat voor een deel over afstemming tussen gynaecologen en (eerstelijns) verloskundigen om hun positie in het proces rond de geboorte. Die strijd speelt zich in bijna alle landen af, waarbij tot nu toe de uitkomst verschillend is. In Nederland wordt op veel plaatsen op de werkvloer goed samengewerkt, terwijl men elkaar op andere plaatsen bestrijdt en het leven zuur maakt. In de arena, waar gestreden wordt om de gunst van het publiek, hebben de verloskundigen tot nu toe een voorsprong met hun verzet tegen medicalisatie van de bevalling. Bij de overheid hebben de gynaecologen sterkere papieren door de veiligheid van moeder en kind te benadrukken. Hoe de strijd zal aflopen is nog de vraag. Minister Schippers probeert het speelveld te veranderen door een integraal tarief voor te stellen in de hoop dat geld geen rol meer zal spelen. Het College Perinatale Zorg heeft inmiddels een nieuwe voorzitter.

Het was interessant om zo’n concrete casus te toetsen aan een theorie over professies. Vervolgens hebben we gekeken of er bij andere beroepsgroepen vergelijkbare strijd om domeinen is of was. Die zijn er zeker. Tenslotte hebben we de discussie vertaald naar onze adviespraktijk, waar we vooral op de werkvloer regelmatig opdrachten uitvoeren voor de samenwerking van professionele groepen, waarbij ze hun domeingrenzen moeten overschrijden of loslaten.

Het was een vruchtbare ochtend.

   

Geen reacties » | Permanente link

Gisteren 8 december 2014 is onze collega Elsbeth Reitsma aan de Vrije Universiteit gepromoveerd tot doctor bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Promotoren waren Leon de Caluwé, Paul Jansen en Jaap Boonstra.

Tien jaar onderzoek van Elsbeth leidde tot het indrukwekkende proefschrift ‘Adviseurs aan de slag, Professioneel Handelen in het Organisatieadvieswerk’. In haar dissertatie heeft Elsbeth onderzocht wat werkbare veranderaanpakken zijn, wat noodzakelijke competenties van organisatieadviseurs zijn en hoe de interactie tussen klant en adviseur plaatsvindt. Uit de drie onderzoeken haalt Elsbeth algemene lijnen voor verdere professionalisering van het adviesvak.

De promotiecommissie was vol lof over de kwaliteit en gedegenheid van het proefschrift. Enkele leden van de commissie stelden -net als de OOA vorige week- dat deze dissertatie een belangrijke bijdrage is aan de ontwikkeling van de professionalisering van het organisatieadviesvak.

promotie Elsbeth

Die lof en bewondering weerhielden de commissieleden er niet van om kritische en ingewikkelde vragen te stellen. Die vragen waren voor Elsbeth geen enkel probleem, integendeel. Iedere vraag gaf haar de gelegenheid om vol vuur en passie te vertellen over het organisatieadviesvak en haar motivatie om dat te onderzoeken. Uiteraard kon Elsbeth vragen over de inhoud van haar onderzoek moeiteloos beantwoorden.

De commissieleden stelden echter ook nogal wat vragen, die niet over de dissertatie gingen maar over de ontwikkeling van het organisatieadvieswerk en de visie van Elsbeth daarop. Dat gaf Elsbeth de gelegenheid om bevlogen te vertellen over haar kijk op professionele ontwikkeling van het organisatieadviesvak en wat adviseurs en wetenschappers kunnen doen om die professionaliteit verder te ontwikkelen.

Nadat het ‘hora est’ had geklonken besliste de promotiecommissie snel dat aan Elsbeth Wendelina Reitsma de doctorstitel werd verleend en mocht zij haar handtekening in het lijvige doctorenboek van de VU zetten. Toen mocht ook het onderste knoopje van het vestje van haar rokkostuum dicht, want alleen gepromoveerden mogen alle drie de knoopjes van het vest sluiten.

We zijn trots op Elsbeth als kersverse doctor, maar nog meer vanwege haar bijdrage aan ons vak en haar voortdurende drijfkracht om in opdrachten, binnen C3 en maatschappelijk te zorgen dat er goed organisatieadvies geleverd wordt en dat het organisatieadvieswerk zich ontwikkelt tot een echt vak met hoge standaarden en evidence based interventies. We werken daar graag op alle mogelijke manieren aan mee.

Cover Proefschrift ER

Voor Elsbeth is de promotie geen eindpunt, maar de start van verdere ontwikkeling. Ze heeft allerlei ideeën voor publicaties en voor verder wetenschappelijk onderzoek. Haar proefschrift heet niet voor niets ‘Adviseurs aan de slag’ deel 1. Nu zijn de bijlagen deel 2, maar er komen zeker andere delen 2 en 3 in andere publicaties dan een dissertatie. U zult de komende jaren nog veel van Elsbeth horen als het gaat om professionalisering van het adviesvak.

Leve doctor Elsbeth Reitsma.

   

Geen reacties » | Permanente link

Collega Elsbeth Reitsma promoveert volgende week maandag 8 december om 11.45 uur aan de VU in Amsterdam op haar dissertatie  ‘Adviseurs aan de slag, Professioneel Handelen in Organisatieadvieswerk’. De dissertatie is het resultaat van 10 jaar onderzoek dat Elsbeth steeds naast haar adviespraktijk heeft uitgevoerd. Zij voerde drie onderzoeken uit: naar de keuze van verander-aanpakken; naar competenties van adviseurs en naar de interactie tussen klant en adviseur.

De resultaten van die onderzoeken en van de overkoepelende analyse zijn samengebracht in een fraai boekwerk.

Cover Proefschrift ER

Ter voorbereiding op de verdediging van haar proefschrift geeft Elsbeth veel colleges en lezingen aan adviseurs. Zo verzorgde zij twee modules in de Leergang Veranderen van het SIOO en hield zij een workshop voor de Orde van Organisatieadviseurs OOA. Die workshop werd hogelijk gewaardeerd. Volgens een van de deelnemers bewijst Elsbeth met haar proefschrift de beroepsgroep een grote dienst. Een mooi en terecht compliment.

Wij zijn trots op onze collega en haar niet aflatende inspanningen om het adviesvak beter te maken.

Het proefschrift is hier te downloaden. U zult er nog meer van horen.

   

Geen reacties » | Permanente link

Lucide van september gaat over de transities in het sociale domein (Jeugdzorg, WMO, Participatie). In dit nummer is ook – in de vorm van een advertorial- een artikel van C3 opgenomen, waarin wij aan de hand van onze zeven werkvelden analyseren voor welke vraagstukken een organisatie in zorg of welzijn kan komen te staan om in te spelen op de transities.

Staat uw organisatie voor een van deze vraagtukken, dan helpen wij u graag om tot oplossingen te komen.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

In Lucide 02-2014 verscheen het essay van Hans Hoek met de titel ‘Is het Overheidstoezicht op orde?’. Hans analyseert in dit essay hoe de overheid haar toezicht heeft ingericht en welke visie de overheid op toezicht heeft. Die visie ontbreekt, zoals ook de Algemene Rekenkamer al een paar keer heeft geconstateerd. Het ontbreken van visie leidt er mede toe, dat het overheidstoezicht net consistent en niet werkbaar is georganiseerd. Dat is de conclusie van Hans in het essay.

voorblad essay Lucide

Zorgelijk is dan, dat de overheid haar eigen definitie van toezicht als norm hanteert voor de rol van raden van toezicht. Dat leidt er onder andere toe, dat van raden van toezicht een activistische rol gevraagd wordt, bij voorbeeld door zelf, buiten het bestuur om, informatie te verzamelen.

In een blog op de Lucide website hekelt Hans de hype om raden van toezicht zelf informatie te verzamelen.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Jun 12

C3 is nu cooperatie C3 U.A.

geplaatst om 11:51 in categorie Maatschappelijke ontwikkelingen, Over C3

Vanmorgen hebben Elsbeth Reitsma en Hans Hoek bij de notaris de akte ondertekend, waarmee de coöperatie C3 U.A. is opgericht. De transitie van C3 is daarmee een feit. Waarom die transitie gewenst is, is eerder in een blog van Frank Wolterink beschreven.

De coöperatie is de kern van de samenwerking van de partners van C3, nu leden van de coöperatie. De coöperatie heeft de aandelen van de vennootschap gekocht en heeft nu 100% van de aandelen van C3 adviseurs en managers. Onze opdrachten blijven we vanuit die BV verrichten, dus voor onze opdrachtgevers verandert er niets. Behalve dat ze weten dat onze onderlinge band en samenwerking via de coöperatie nog verder verstevigd is.

Er is weer een mooie mijlpaal bereikt in het bijna 25 jarig bestaan van C3.

   

Geen reacties » | Permanente link

Volgens artikel 4.2. lid 8 van de Zorgbrede Governancecode 2010 moeten leden van de raad van toezicht ‘op openbare wijze’ geworven worden. Een onderzoek van Hans Hoek naar wervingsadvertenties voor toezichthouders laat zien dat de praktijk nog veel te wensen overlaat.

Klik hier voor het onderzoek

   

Geen reacties » | Permanente link

Skipr geeft naast de Skipr 99 lijst van personen met invloed in de zorg dit jaar ook een publiekslijst uit, de Skipr 99X. Voor deze lijst kunnen lezers van Skipr mensen opgeven, waarvan zij vinden dat ze invloed hebben op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Hans Hoek, directeur van C3, staat op deze publiekslijst vermeld als nummer 84.
De blogs en artikelen van Hans zijn vermoedelijk de aanleiding tot deze vermelding.
Leest u deze blogs nog niet, dan is de vermelding van Hans op de Skiprlijst een mooie aanleiding om daarmee te beginnen.
Kijkt u dan ook eens wat de collegae van Hans op hun blogs te melden hebben.

   

Geen reacties » | Permanente link

In de gezondheidszorg en het welzijn is voortdurend behoefte aan nieuwe toezichthouders. De behoefte zal in de komende jaren nog groter worden door het beperken van het aantal toezichthoudende functies tot 5 en door de vergrijzing van toezichthouders. Ook is er behoefte aan jongere toezichthouders, meer mensen uit verschillende etnische groepen en meer vrouwen.

 

Aan de andere kant zijn er veel mensen, die graag toezichthouder willen worden. Ze weten niet altijd hoe ze dat voor elkaar krijgen en wat er voor komt kijken om toezichthouder te zijn. Potentiële toezichthouders zitten met vragen als:

Is toezicht houden iets voor mij?

Kan ik het en vind ik het leuk?

Wat wordt als toezichthouder van me verwacht?

Kan ik het combineren met andere functies?

Wat brengt het mij en welke risico’s loop ik?

Over deze en andere vragen organiseert C3 op 29 november 2012 een eendaagse workshop ‘Op weg naar de raad van toezicht in zorg en welzijn’.  Voor deze workshop zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Hebt u belangstelling, wees er dan snel bij.

Meer informatie over de workshop vindt u op onze website. Daar kunt u zich ook rechtstreeks inschrijven.

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken