C3 adviseurs en managers

Categorie archief: 'Diensten C3'

Dec 9

De processeur

geplaatst om 13:19 in categorie Consultants C3, Diensten C3, Opdrachten, Over C3

We hebben bij C3 behoefte aan een nieuwe term om de opdrachten te benoemen, die de laatste tijd veel door onze C3’ers worden uitgevoerd. Daarom introduceren we ‘de processeur’ (v/m).

De processeur wordt gevraagd voor een probleem in de organisatie dat moet worden opgelost, maar niet goed in de structuur past en ook geen project is. Het probleem moet worden opgelost of de verandering moet tot stand worden gebracht, maar hoe dat moet en wat het eindresultaat is, is bij het begin niet duidelijk. Vanwege dat niet te benoemen eindresultaat is er geen klassiek project mogelijk en het vraagstuk past ook niet in de lijn. Er zijn meerdere organisatieonderdelen en externe partijen bij betrokkenen, die verschillende inzichten en belangen hebben. Er moet draagvlak gevonden worden en er moeten werkbare coalities worden gesmeed. Waar het geld vandaan moet komen is niet duidelijk of is de kern van het vraagstuk. Het resultaat krijgt vorm tijdens en vaak ook door het proces van ermee bezig zijn.

De processeur heeft een min of meer vrije en niet goed benoembare positie in de organisatie. Haar opdrachtgever is meestal de raad van bestuur of een directeur. Zij kan een formele positie in de organisatie hebben (manager, projectleider), maar heeft die vaak ook niet of de formele positie heeft weinig te maken met deze klus, die overal dwars doorheen loopt. De processeur zet processen in gang, brengt mensen bij elkaar en probeert hen te winnen voor ‘de zaak’. Zij voert inhoudelijke verkenningen uit en maakt ‘rondjes langs de velden’ om te ontdekken waar de ruimte ligt en wat de belemmeringen zijn om tot een oplossing te komen. Ze geniet het vertrouwen van haar opdrachtgever en krijgt speelruimte. Omdat het eindresultaat niet vaststaat, neemt zij ook de opdrachtgever mee in het ontwikkelingsproces en zorgt zij voortdurend dat de verwachtingen en de ontwikkelingen met elkaar in balans zijn. Daarvoor is soms nodig dat de opdrachtgever tegengesproken wordt en overtuigd wordt om een andere richting op te gaan.

Die overtuigingskracht gebruikt de processeur ook om mensen te bewegen hun vertrouwde domein te verlaten en mee op reis te gaan naar een nog onbekende verte, waarbij gaandeweg enthousiasme ontstaat voor het avontuur en daarmee de oplossing vorm krijgt.
De processeur is aan de andere kant in staat om zaken concreet te maken en de resultaten van het proces te vertalen in geld, structuren en procedures op het moment dat duidelijk is wat het resultaat moet zijn en hoe het moet werken. De processeur is tenslotte in staat het proces zodanig te laten verlopen dat het resultaat ook beklijft na haar vertrek omdat het een werkstijl van de mensen is geworden in plaats van een verplichte procedure.

elsbethharco

We hebben voor de term ‘processeur’ gekozen omdat deze term het belang van het proces laat zien en iets zegt over de werkwijze, maar tegelijkertijd laat zien dat in de functie kennis en ervaring en waardering van het goede nodig is. Het is niet voor niets dat het tweede deel van de term overeenkomt met ‘connaisseur’. De processeur is een connaisseur met veel vaardigheid in en kennis van (verander)processen, die weet wat ze doet, hoe en waarom. Maar die er ook plezier in heeft om in ambigue situaties weerstanden te overwinnen en mensen mee te krijgen. De processeur moet veel weten op hoog niveau, maar is geen ‘professeur’, die de wijsheid in pacht heeft en waar naar wordt opgekeken. In het Frans staat ‘processeur’ voor de centrale verwerkingseenheid in de computer, de CPU. Enige overeenkomsten zijn er wel, want ook die processeur doet zijn werk onopvallend en brengt veel zaken tot stand.

karineveline

In de beschrijving hebben we over de processeur gesproken als ‘zij’, omdat deze rol deels vrouwelijke eigenschappen vraagt. Bij C3 hebben we zowel vrouwelijke als mannelijke processeurs. Eveline Kroezen, Karin Buckens, Margret Overdijk, Elsbeth Reitsma, Harco de Bruin, Eef Weenink en Bart Wijnbergen zijn met enige regelmaat processeur bij zorgorganisaties en in samenwerkingsprocessen.
Zie ook het interview met Harco de Bruin.

margreteefbart

Opdrachten, waarin de rol als processeur is vervuld zijn bij voorbeeld:
– Het vinden en inrichten van opvanglocaties voor minderjarige asielzoekers;
– Het realiseren van een nieuwe meldkamer voor een GGD;
– Het bedenken en tot stand brengen van een ‘veilig thuis’ punt in een regio;
– Het vinden van onconventionele oplossingen voor organisaties met forse financiële problemen, waar de administratie niet op orde was.
– Het ontwikkelen van een veiligheidscultuur in combinatie met concrete maatregelen bij organisaties die wel of net niet onder verscherpt toezicht staan.
– Het nadenken over en invoeren van nieuwe werkwijzen in zorg en behandeling.
– Vormen van samenwerking binnen en tussen organisaties met een tijdelijk dan wel vast doel, zoals wijkteams.
– De overgang van budgetdenken naar de vraag wat je levert voor je geld en hoe je dat (bijvoorbeeld bij aanbesteding) over het voetlicht krijgt.
– Het tot stand brengen van een nieuwe functie in een zorgorganisatie, zoals pg zorg in een voormalig verzorgingshuis of het vormgeven van geriatrische revalidatie.

Heeft u belangstelling om in contact te komen met een van onze processeurs of heeft u een typisch ‘processeur’ vraagstuk, neem dan contact met ons op 033-4343170 of rechtstreeks met een van de processeurs.

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 27

Zelfsturing is booming

geplaatst om 10:16 in categorie Diensten C3, Kennis delen, Workshops

In december jl. hebben we onze nieuwe workshop ‘Zelfsturing is booming’ getest voor een groep, bestaande uit bestuurders, bestuurssecretarissen en toezichthouders. De inhoud blijkt aan te slaan, is actueel en zet aan tot verder doordenken binnen de eigen organisatie. “Zijn we echt zo expliciet als we denken, over waarom we binnen onze organisatie over willen gaan naar zelforganisatie?” “Hebben we voldoende aandacht gehad voor het meekrijgen van het hoger management en de stafdiensten?”

De deelnemers waren ieder voor zich binnen de eigen organisatie bezig met het concept van zelfsturing en wisselden met elkaar ervaringen uit.

Om deze workshop als “tweedaagse” te doen, bleek ook een schot in de roos. Het stimuleert enige groepsvorming en voldoende basis om na de tweede workshop contact met elkaar te houden voor het opdoen van kennis bij elkaar.

Dank aan onze deelnemers voor hun openheid!

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 12

Leiderschapsontwikkeling

geplaatst om 08:39 in categorie Diensten C3, Over C3

De afgelopen maanden hebben vier adviseurs van C3 zich geschoold als begeleider van het leiderschapsontwikkelingsprogramma van Zenger|Folkman. Zij zijn opgeleid en gecertificeerd door de Europese partner van Zenger|Folkman, de CBE groep.

C3 ziet dit programma als een waardevolle aanvulling op haar dienstverlening. Leiders in de zorg kunnen met behulp van dit programma hun effectiviteit aantoonbaar vergroten. En de cliënttevredenheid, de medewerkerstevredenheid en de financiële resultaten verbeteren.

C3 kijkt er naar uit om met leiders in de zorg aan de slag te gaan en hen te helpen om hun effectiviteit te vergroten. Voor meer informatie klik hier. Ook kunt u natuurlijk vrijblijvend een afspraak maken met één van de gecertificeerde adviseurs.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 5

Delen van kennis

geplaatst om 13:38 in categorie Diensten C3, Kennis delen, Over C3, Workshops

Onze C3 Company blog heeft een jaartje stil gelegen. We hadden te veel andere dingen te doen, zoals de verbouwing van ons kantoor, de wisseling van directie en heel veel interessante opdrachten. In 2016 pakken we dat weer op en mag u met enige (on)regelmaat nieuwe bijdragen op de C3 Company blog verwachten. We richten ons dan vooral op onderwerpen in zorg, welzijn en sociaal domein, waarop professionals, managers, staf, bestuurders en toezichthouders zich bij C3 oriënteren. Dat zijn onderwerpen die er in het dagelijks werk toe doen, omdat ze veelal niet uitgekristalliseerd zijn.

Al enige jaren geven wij bij ons op kantoor ‘workshops’, waarin we onze kennis en ervaring delen met onze relaties. Eind 2015 hebben we dat aanbod geëvalueerd en vernieuwd.

We gebruiken als verzamelnaam voor dat delen van kennis en ervaring nu de naam C3 Kennis Connect. Al onze trainings- en opleidingsactiviteiten zijn een combinatie van kennisoverdracht, praktijkervaring en dialoog. Ze vinden plaats in een kleinschalige setting, zodat de ontmoeting en de uitwisseling gewaarborgd zijn. Bijna alle werkvormen zijn bij open inschrijving en In company- vorm beschikbaar.

c3 kennis connect

We maken onderscheid tussen:

– Colleges.

– Workshops.

– Meeting of Minds.

Bij Colleges ligt het accent op Kennisoverdracht. Deelnemers komen in de eerste plaats voor het verwerven van kennis. De kennis wordt tijdens de colleges vertaald naar de praktijk en naar casuïstiek en er vindt dialoog plaats over de betekenis van de kennis voor de deelnemers.

Workshops zijn vooral gericht op de praktijk en de uitwisseling tussen de deelnemers. C3 brengt aan het begin kennis in, die de basis is voor het bespreken van praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf.

Meetings of Minds hebben als doel om de dialoog te voeren over een ontwikkeling in de gezondheidszorg met mensen, die daar een visie op hebben. De dialoog staat centraal en vindt plaats op basis van de kennisuitwisseling tussen de deelnemers. Uiteraard wordt de dialoog gericht op de consequenties voor de praktijk.

Wilt u weten welk aanbod van colleges, workshops en meetings of minds we in het eerste half jaar van 2016 hebben, kijk dan op http://www.c3am.nl/nl/workshops-van-c3/. We houden ons aanbevolen voor suggesties voor andere onderwerpen. Dus als u een onderwerp hebt, waar u meer van wilt weten, mail ons dan: c3@c3am.nl.

In onze volgende company blogs geven we ervaringen weer van verschillende colleges en workshops, die in het najaar zijn gehouden en ook in 2016 weer gegeven worden en beschrijven we de komende activiteiten van C3 Kennis Connect.

Naast deze C3 Company blog geven we op ‘Actueel’ op www.c3am.nl nieuwtjes en actualiteiten over ons bureau en onze consultants. Daar vindt u ook het gehele aanbod van onze diensten.

De individuele visies van onze consultants vindt u op www.c3log.nl .

   

Geen reacties » | Permanente link

Lucide van september gaat over de transities in het sociale domein (Jeugdzorg, WMO, Participatie). In dit nummer is ook – in de vorm van een advertorial- een artikel van C3 opgenomen, waarin wij aan de hand van onze zeven werkvelden analyseren voor welke vraagstukken een organisatie in zorg of welzijn kan komen te staan om in te spelen op de transities.

Staat uw organisatie voor een van deze vraagtukken, dan helpen wij u graag om tot oplossingen te komen.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Sep 9

Lucide

geplaatst om 13:43 in categorie Diensten C3, Over C3, Publicaties C3

C3 is sinds het begin partner van Lucide. Dat is het blad, de website en de community voor governance in de gezondheidszorg. Alle leden van de NVTZ en van de NVZD ontvangen dit blad.

We leveren graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de Lucide community door inhoudelijke bijdragen. In het tweede nummer van Lucide in 2013 verscheen een artikel van Hans Hoek over de werving van toezichthouders. Het rapport waarin dit artikel wordt onderbouwd is te vinden op de site van C3. Lucide is deze maand begonnen met het plaatsen van blogs van haar partners. Hans Hoek schreef de eerste blog over de vraag of de RvT het privé leven van de RvB moet kennen. Daarover is inmiddels op de Lucide website een dialoog gaande.

Onderdeel van het partnerschap is dat C3 twee maal per jaar een advertorial met een inhoudelijk verhaal in het blad plaatst. De eerste advertorial gaf een algemeen beeld over C3. De tweede advertorial sluit aan bij het thema van het Lucide nummer van september over samenwerking en presenteert het model voor de afweging van samenwerking, dat C3 heeft ontwikkeld. Op de site van Lucide staat een uitgebreidere versie van dit verhaal tezamen met voorbeelden van opdrachten die C3 heeft uitgevoerd.

   

Geen reacties » | Permanente link

Volgens artikel 4.2. lid 8 van de Zorgbrede Governancecode 2010 moeten leden van de raad van toezicht ‘op openbare wijze’ geworven worden. Een onderzoek van Hans Hoek naar wervingsadvertenties voor toezichthouders laat zien dat de praktijk nog veel te wensen overlaat.

Klik hier voor het onderzoek

   

Geen reacties » | Permanente link

Mar 21

Honderdste workshop

geplaatst om 13:06 in categorie Diensten C3, Over C3, Workshops

Gisteren werd bij C3 op kantoor onze honderdste workshop gegeven. Sinds we vier jaar geleden met workshops begonnen hebben zo’n duizend mensen uit de zorg onze workshops gevolgd. Mensen komen vaak terug en we hebben al een paar cadeautjes uitgedeeld aan personen, die voor de vijfde keer deelnamen.

 

We geven workshops voor toezichthouders, bestuurders, behandelaars, managers, stafmensen en projectleiders. Recent zijn we begonnen met een workshop voor de secretaris van de raad van bestuur. Onderwerpen van onze workshops zijn onder andere:

–        Project en programmamanagement

–        De interne adviesrol

–        Vormgeving van de behandelfunctie in de langdurige zorg

–        Coöperaties en andere vormen van samenwerking

–        Toezicht op Kwaliteit en Veiligheid

–        De ideale toezichthouder

–        Op weg naar de raad van toezicht

–        Strategie en scenario’s

–        Aanbesteding

 

Waarom geven we deze workshops? In de eerste plaats omdat we onze kennis en die van de deelnemers willen delen. Bij kennis is delen gelijk aan vermenigvuldigen. Hoe meer je je eigen kennis met anderen deelt, hoe voldragener en rijker die kennis wordt. De workshops helpen dus ook bij kennisontwikkeling. Ze geven inzicht in wat er speelt en helpen ons om onze diensten te verbeteren. De workshop is een platform en ontmoeting voor de deelnemers. Zij en wij breiden daardoor ons netwerk uit. En als laatste leveren de workshops ons een enkele keer een opdracht op. Alle reden dus om met de workshops door te gaan.

 

Op onze site kunt u zien welke workshops binnenkort gegeven worden en voor welke nog inschrijving mogelijk is. Onze workshops zijn gepland tot het najaar van dit jaar. Dan zullen we ook nieuwe workshops starten. Op dit moment denken we aan risicomanagement, de overgang naar de WMO en ‘kwaliteit voorbij de certificering’. We staan open voor suggesties voor andere thema’s.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

In de gezondheidszorg en het welzijn is voortdurend behoefte aan nieuwe toezichthouders. De behoefte zal in de komende jaren nog groter worden door het beperken van het aantal toezichthoudende functies tot 5 en door de vergrijzing van toezichthouders. Ook is er behoefte aan jongere toezichthouders, meer mensen uit verschillende etnische groepen en meer vrouwen.

 

Aan de andere kant zijn er veel mensen, die graag toezichthouder willen worden. Ze weten niet altijd hoe ze dat voor elkaar krijgen en wat er voor komt kijken om toezichthouder te zijn. Potentiële toezichthouders zitten met vragen als:

Is toezicht houden iets voor mij?

Kan ik het en vind ik het leuk?

Wat wordt als toezichthouder van me verwacht?

Kan ik het combineren met andere functies?

Wat brengt het mij en welke risico’s loop ik?

Over deze en andere vragen organiseert C3 op 29 november 2012 een eendaagse workshop ‘Op weg naar de raad van toezicht in zorg en welzijn’.  Voor deze workshop zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Hebt u belangstelling, wees er dan snel bij.

Meer informatie over de workshop vindt u op onze website. Daar kunt u zich ook rechtstreeks inschrijven.

   

Geen reacties » | Permanente link

May 17

C3-Complementair

geplaatst om 12:56 in categorie Diensten C3

Wij zijn steeds bezig om ons aanbod van consultancy aan te passen aan de veranderende behoefte van zorgorganisaties. Vanaf nu bieden wij organisaties een abonnement op onze adviesdiensten. We noemen het aanbod ‘C3-Complementair’, een jaarabonnement voor advies en ondersteuning dat complementair is aan wat de organisatie zelf kan.

Onze visie is dat organisaties zelf veel kracht in huis hebben om te veranderen en problemen op te lossen. Niet voor alles heb je dure externe adviseurs nodig. De eigen managers, staf en projectmanagers kunnen veel zelf. Maar soms hebben die interne mensen net even een zetje van een expert nodig, willen ze een kritische blik, professionele reflectie of gewoon even een helpende hand. Een soort buitenboordmotor, die extra kracht geeft en die je aan kunt zetten als het nodig is. C3-Complementair biedt die mogelijkheid. Met het abonnement kunnen onze mensen direct ingezet worden voor dit soort vragen. Zonder dat voor kleine vragen lange en complexe zoektochten naar de juiste adviseur hoeven te worden doorlopen.

C3-Complementair biedt de bestuurder bovendien direct de mogelijkheid om te reflecteren met één van onze ervaren bestuursadviseurs, bij vraagstukken waar even een kritische blik van buiten nodig is. Onze bestuursadviseur is dan snel beschikbaar en hij kent de organisatie.

Een zorgorganisatie, die het ‘C3-complementair’ abonnement afsluit, kan voor de prijs van een halve beleidsmedewerker een heel jaar lang beschikken over de hele expertise en alle vaardigheden van alle consultants van C3 en daar naar eigen inzicht gebruik van maken.

Heeft u belangstelling voor dit abonnement, bel dan met 033 – 43 43 170 of stuur een mail naar secretariaat@c3am.nl. Een van onze adviseurs komt dan graag langs om de mogelijkheden met u te bespreken.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken