C3 adviseurs en managers

Alles over C3

May 10

Weblogs nieuwe stijl op onze website

geplaatst om 07:14 in categorie Over C3

Waarde lezer,

Per 1 januari 2017 hebben wij onze weblogs geïntegreerd in onze website. Daardoor kunnen we de blogs beter laten aansluiten bij de profielen van onze consultants en bij de actualiteit. Nieuwe blogs verschijnen op www.c3am.nl. Klik op deze link om naar de nieuwste blogs te gaan en op deze link om naar de actualiteiten te gaan.

De blogsite c3log.nl  blijft nog tot juli 2017 in de lucht. Daarna wordt de lezer automatisch doorgeleid naar de nieuwe locatie van de blogs. De bestaande blogs worden naar de nieuwe locatie overgezet.

We hopen dat u ons blijft volgen en wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
C3 adviseurs en managers

   

Geen reacties » | Permanente link

Dec 9

De processeur

geplaatst om 13:19 in categorie Consultants C3, Diensten C3, Opdrachten, Over C3

We hebben bij C3 behoefte aan een nieuwe term om de opdrachten te benoemen, die de laatste tijd veel door onze C3’ers worden uitgevoerd. Daarom introduceren we ‘de processeur’ (v/m).

De processeur wordt gevraagd voor een probleem in de organisatie dat moet worden opgelost, maar niet goed in de structuur past en ook geen project is. Het probleem moet worden opgelost of de verandering moet tot stand worden gebracht, maar hoe dat moet en wat het eindresultaat is, is bij het begin niet duidelijk. Vanwege dat niet te benoemen eindresultaat is er geen klassiek project mogelijk en het vraagstuk past ook niet in de lijn. Er zijn meerdere organisatieonderdelen en externe partijen bij betrokkenen, die verschillende inzichten en belangen hebben. Er moet draagvlak gevonden worden en er moeten werkbare coalities worden gesmeed. Waar het geld vandaan moet komen is niet duidelijk of is de kern van het vraagstuk. Het resultaat krijgt vorm tijdens en vaak ook door het proces van ermee bezig zijn.

De processeur heeft een min of meer vrije en niet goed benoembare positie in de organisatie. Haar opdrachtgever is meestal de raad van bestuur of een directeur. Zij kan een formele positie in de organisatie hebben (manager, projectleider), maar heeft die vaak ook niet of de formele positie heeft weinig te maken met deze klus, die overal dwars doorheen loopt. De processeur zet processen in gang, brengt mensen bij elkaar en probeert hen te winnen voor ‘de zaak’. Zij voert inhoudelijke verkenningen uit en maakt ‘rondjes langs de velden’ om te ontdekken waar de ruimte ligt en wat de belemmeringen zijn om tot een oplossing te komen. Ze geniet het vertrouwen van haar opdrachtgever en krijgt speelruimte. Omdat het eindresultaat niet vaststaat, neemt zij ook de opdrachtgever mee in het ontwikkelingsproces en zorgt zij voortdurend dat de verwachtingen en de ontwikkelingen met elkaar in balans zijn. Daarvoor is soms nodig dat de opdrachtgever tegengesproken wordt en overtuigd wordt om een andere richting op te gaan.

Die overtuigingskracht gebruikt de processeur ook om mensen te bewegen hun vertrouwde domein te verlaten en mee op reis te gaan naar een nog onbekende verte, waarbij gaandeweg enthousiasme ontstaat voor het avontuur en daarmee de oplossing vorm krijgt.
De processeur is aan de andere kant in staat om zaken concreet te maken en de resultaten van het proces te vertalen in geld, structuren en procedures op het moment dat duidelijk is wat het resultaat moet zijn en hoe het moet werken. De processeur is tenslotte in staat het proces zodanig te laten verlopen dat het resultaat ook beklijft na haar vertrek omdat het een werkstijl van de mensen is geworden in plaats van een verplichte procedure.

elsbethharco

We hebben voor de term ‘processeur’ gekozen omdat deze term het belang van het proces laat zien en iets zegt over de werkwijze, maar tegelijkertijd laat zien dat in de functie kennis en ervaring en waardering van het goede nodig is. Het is niet voor niets dat het tweede deel van de term overeenkomt met ‘connaisseur’. De processeur is een connaisseur met veel vaardigheid in en kennis van (verander)processen, die weet wat ze doet, hoe en waarom. Maar die er ook plezier in heeft om in ambigue situaties weerstanden te overwinnen en mensen mee te krijgen. De processeur moet veel weten op hoog niveau, maar is geen ‘professeur’, die de wijsheid in pacht heeft en waar naar wordt opgekeken. In het Frans staat ‘processeur’ voor de centrale verwerkingseenheid in de computer, de CPU. Enige overeenkomsten zijn er wel, want ook die processeur doet zijn werk onopvallend en brengt veel zaken tot stand.

karineveline

In de beschrijving hebben we over de processeur gesproken als ‘zij’, omdat deze rol deels vrouwelijke eigenschappen vraagt. Bij C3 hebben we zowel vrouwelijke als mannelijke processeurs. Eveline Kroezen, Karin Buckens, Margret Overdijk, Elsbeth Reitsma, Harco de Bruin, Eef Weenink en Bart Wijnbergen zijn met enige regelmaat processeur bij zorgorganisaties en in samenwerkingsprocessen.
Zie ook het interview met Harco de Bruin.

margreteefbart

Opdrachten, waarin de rol als processeur is vervuld zijn bij voorbeeld:
– Het vinden en inrichten van opvanglocaties voor minderjarige asielzoekers;
– Het realiseren van een nieuwe meldkamer voor een GGD;
– Het bedenken en tot stand brengen van een ‘veilig thuis’ punt in een regio;
– Het vinden van onconventionele oplossingen voor organisaties met forse financiële problemen, waar de administratie niet op orde was.
– Het ontwikkelen van een veiligheidscultuur in combinatie met concrete maatregelen bij organisaties die wel of net niet onder verscherpt toezicht staan.
– Het nadenken over en invoeren van nieuwe werkwijzen in zorg en behandeling.
– Vormen van samenwerking binnen en tussen organisaties met een tijdelijk dan wel vast doel, zoals wijkteams.
– De overgang van budgetdenken naar de vraag wat je levert voor je geld en hoe je dat (bijvoorbeeld bij aanbesteding) over het voetlicht krijgt.
– Het tot stand brengen van een nieuwe functie in een zorgorganisatie, zoals pg zorg in een voormalig verzorgingshuis of het vormgeven van geriatrische revalidatie.

Heeft u belangstelling om in contact te komen met een van onze processeurs of heeft u een typisch ‘processeur’ vraagstuk, neem dan contact met ons op 033-4343170 of rechtstreeks met een van de processeurs.

   

Geen reacties » | Permanente link

Op 24 november 2016 organiseerde C3 een bijeenkomst van haar alumni. Sinds de oprichting in 1988 hebben -inclusief het huidige team- 45 consultants bij C3 gewerkt. Meer dan de helft daarvan nam deel aan deze alumni bijeenkomst. Het was niet zomaar een reünie, maar er werd hard gewerkt rond het thema ‘Moed of Moet’ waar we als C3 dit jaar en komend jaar aan werken.

Heb je als bestuurder en/of organisatie de moed om voorop te lopen in verbetering en innovatie van de zorg of beschouw je het als iets dat op je afkomt en dat je -met tegenzin- moet volgen. Die lijn loopt door alle ontwikkelingen waar we naast en in onze opdrachten mee bezig zijn. In het voorjaar hebben we ons met hulp van David Langley gebogen over ‘the internet of things’. Dit najaar staan de ontwikkelingen in en rond organisaties centraal.

Daarvoor hebben we onder andere ons cahier ‘Het nieuwe denken over zorgorganisaties’ weer eens ter hand genomen. Het cahier dat in 2001 door de toenmalige C3’ers is geschreven bleek nog zeer actueel en -in retrospectief- op sommige punten visionair.

Voor de alumni bijeenkomst hebben we de oorspronkelijke auteurs gevraagd naar hun tekst van toen te kijken en te reflecteren op de situatie nu en in de toekomst. Hans Hoek (de enige auteur, die nu nog aan C3 verbonden is), Ben van Gent, Frank Wolterink, Hans Hofhuizen, Bert Scholtes en Theo Schraven gaven graag gehoor aan die uitnodiging. Karin Buckens en Margret Overdijk namen de honneurs waar voor auteurs, die nu niet in de gelegenheid waren op hun werk terug te kijken. In 5 minuten gaf iedere spreker weer wat zijn visie is op de ontwikkeling van de thema’s organisatietheorie, inrichting van de organisatie, de positie van de cliënt, de positie van de medewerkers, leiderschap, strategie, kennis en informatie en imago. Daarna volgde een levendige discussie aan tafel over de ontwikkelingen in de zorg en van zorgorganisaties.

Naast de stevige inhoud was de bijeenkomst ook een mooie ontmoeting van fijne voormalige collega’s. Mooi daarvan is dat iedereen de draad weer oppakt en zich thuis voelt. Er is een soort C3 familiegevoel, dat op zo’n bijeenkomst duidelijk zichtbaar is. Oude banden worden aangehaald en nieuwe banden gesmeed tussen mensen, die elkaar nog niet kenden. Op zo’n moment blijkt dat we nog steeds de bevlogenheid voor de gezondheidszorg en voor het adviesvak met elkaar delen. En dat we bij C3 over het algemeen leuke mensen aan boord hebben en hebben gehad. Of zoals een van de alumni als bedankje schreef: ‘Volgens mijn vrouw en mij is C3 het leukste adviesbureau waar ik ooit gewerkt heb’. Waarvan akte.

   

Geen reacties » | Permanente link

Tijdens onze C3 ontmoeting op 19 augustus jl. hield Hans Hoek de situatie rond de geboortezorg in Nederland tegen het licht.

Nederland heeft al jaren een hoge perinatale (vlak voor, tijdens en direct na de geboorte) sterfte in vergelijking met andere Europese landen. Sinds een aantal jaren wordt onderzocht waaraan dat ligt en worden maatregelen voorgesteld om de situatie te verbeteren. Een van die verbeterprocessen, de afstemming tussen gynaecologen en verloskundigen is de taak van het College Perinatale Zorg. In dat College zijn dit jaar problemen ontstaan over de gewenste standaarden.

Hans plaatste deze problemen in het licht van de theorie van Andrew Abbott (The System of Professions, An Essay on the Division of Expert Labor, 1988).

Volgens Abbott zijn professies voortdurend aan het strijden en onderhandelen over het behoud van hun monopolie in drie arena’s:

  • Bij de staat voor wetgeving.
  • Om de gunst van het publiek.
  • Op de werkvloer.

We hebben gezamenlijk de theorie van Abbott toegepast op de geboortezorg en gekeken of die toepasbaar is. Dat is zeker zo. Verbeteren van de geboortezorg gaat voor een deel over afstemming tussen gynaecologen en (eerstelijns) verloskundigen om hun positie in het proces rond de geboorte. Die strijd speelt zich in bijna alle landen af, waarbij tot nu toe de uitkomst verschillend is. In Nederland wordt op veel plaatsen op de werkvloer goed samengewerkt, terwijl men elkaar op andere plaatsen bestrijdt en het leven zuur maakt. In de arena, waar gestreden wordt om de gunst van het publiek, hebben de verloskundigen tot nu toe een voorsprong met hun verzet tegen medicalisatie van de bevalling. Bij de overheid hebben de gynaecologen sterkere papieren door de veiligheid van moeder en kind te benadrukken. Hoe de strijd zal aflopen is nog de vraag. Minister Schippers probeert het speelveld te veranderen door een integraal tarief voor te stellen in de hoop dat geld geen rol meer zal spelen. Het College Perinatale Zorg heeft inmiddels een nieuwe voorzitter.

Het was interessant om zo’n concrete casus te toetsen aan een theorie over professies. Vervolgens hebben we gekeken of er bij andere beroepsgroepen vergelijkbare strijd om domeinen is of was. Die zijn er zeker. Tenslotte hebben we de discussie vertaald naar onze adviespraktijk, waar we vooral op de werkvloer regelmatig opdrachten uitvoeren voor de samenwerking van professionele groepen, waarbij ze hun domeingrenzen moeten overschrijden of loslaten.

Het was een vruchtbare ochtend.

   

Geen reacties » | Permanente link

Eind 2015 hebben de brancheorganisaties zorg (Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN samenwerkend in de Vereniging BoZ) gezamenlijk besloten om de Zorgbrede Governance Code uit 2010 geheel te herschrijven. Die beslissing is genomen in een besturenconferentie, waar Hans Hoek als spreker optrad. Hans heeft in zijn presentatie de nadruk gelegd op die praktische governance-vragen, waar bestuurders en toezichthouders in de zorg mee te maken hebben en waar de huidige code soms wel, maar vaak ook geen antwoord op geeft. Die presentatie was voor de BoZ mede aanleiding om aan C3 te vragen om offerte uit te brengen voor het schrijven van de code en ondersteuning van de BoZ in het proces om tot de nieuwe code te komen. C3 had concurrentie van andere adviespartijen, maar heeft de opdracht gekregen.

Sinds januari 2016 is Hans Hoek daardoor projectleider voor de realisatie van de Zorgbrede Governance Code 2017 en schrijver van de code zelf. Binnen BoZ draagt een bestuurscommissie onder leiding van Jacobine Geel de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het proces en de inhoud van de nieuwe code.

De code is geheel vernieuwd en nu op principes gebaseerd in plaats van op regels. Waarden, normen en gedrag zijn een belangrijke basis voor die principes. De code maakt de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie concreet en besteedt ruim aandacht aan de positie van de cliënt/patiënt. De positie van zorgorganisaties in het speelveld publiek -privaat – professioneel wordt beschreven en de rolverdeling tussen raad van bestuur en raad van toezicht is geëxpliciteerd. Daarbij is speciaal aandacht gegeven aan de werkgeversrol van de raad van toezicht, een onderwerp dat nogal eens onderbelicht blijft of verkeerd wordt geïnterpreteerd. Andere nieuwe onderwerpen zijn de trits zeggenschap cliënt – medezeggenschap cliënten en medewerkers – invloed van andere stakeholders, professionalisering van raad van bestuur en raad van toezicht, de besturing van concerns en samenwerkingsverbanden en de keuze van de rechtspersoon voor de zorgorganisatie.

De code is in iets meer dan drie maanden tot stand gebracht en bestuurlijk geaccepteerd. De consultatieversie van de code wordt nu voorgelegd aan de leden van de brancheorganisaties en de externe belanghebbenden van de branches. De consultatieversie van de code is openbaar en te vinden op de website van de BoZ.
In de zomer worden de resultaten van de consultaties verwerkt, waarna de definitieve code in het najaar door de besturen kan worden vastgesteld en door de algemene ledenvergaderingen kan worden vastgesteld. De Zorgbrede Governance Code 2017 wordt per 1 januari 2017 van toepassing. Er zal een papieren en een digitale versie verschijnen. Aan de digitale versie zullen ook handreikingen en best practices worden toegevoegd.

Bent u benieuwd naar de nieuwe code, kijk dan op http://www.brancheorganisatieszorg.nl/index

 

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Op 8 februari 2016 gaven Hans Hoek en Eveline Kroezen het eerste college over ontwikkelingen en trends in de governance van zorg en welzijn. In dit college zijn de onderwerpen van eerdere workshops en de ervaringen van C3 met governance gebundeld met een analyse van de ontwikkelingen.

Het college was een succes. Er waren 14 deelnemers, die na afloop zeiden dat ze veel informatie hadden gekregen en dat ze allerlei trends nu beter kunnen plaatsen. Er ontstonden levendige discussies over onder andere de praktische toepasbaarheid van allerlei trends en over de WNT.

Het college voorziet kennelijk in een behoefte, want er hebben zich al belangstellenden voor een volgende keer gemeld. Het volgende college is gepland op maandag 26 september 2016 – klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven

Uiteraard zal het college volgende keer weer anders zijn dan deze keer, omdat we het voortdurend actualiseren.

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 27

Zelfsturing is booming

geplaatst om 10:16 in categorie Diensten C3, Kennis delen, Workshops

In december jl. hebben we onze nieuwe workshop ‘Zelfsturing is booming’ getest voor een groep, bestaande uit bestuurders, bestuurssecretarissen en toezichthouders. De inhoud blijkt aan te slaan, is actueel en zet aan tot verder doordenken binnen de eigen organisatie. “Zijn we echt zo expliciet als we denken, over waarom we binnen onze organisatie over willen gaan naar zelforganisatie?” “Hebben we voldoende aandacht gehad voor het meekrijgen van het hoger management en de stafdiensten?”

De deelnemers waren ieder voor zich binnen de eigen organisatie bezig met het concept van zelfsturing en wisselden met elkaar ervaringen uit.

Om deze workshop als “tweedaagse” te doen, bleek ook een schot in de roos. Het stimuleert enige groepsvorming en voldoende basis om na de tweede workshop contact met elkaar te houden voor het opdoen van kennis bij elkaar.

Dank aan onze deelnemers voor hun openheid!

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 12

Leiderschapsontwikkeling

geplaatst om 08:39 in categorie Diensten C3, Over C3

De afgelopen maanden hebben vier adviseurs van C3 zich geschoold als begeleider van het leiderschapsontwikkelingsprogramma van Zenger|Folkman. Zij zijn opgeleid en gecertificeerd door de Europese partner van Zenger|Folkman, de CBE groep.

C3 ziet dit programma als een waardevolle aanvulling op haar dienstverlening. Leiders in de zorg kunnen met behulp van dit programma hun effectiviteit aantoonbaar vergroten. En de cliënttevredenheid, de medewerkerstevredenheid en de financiële resultaten verbeteren.

C3 kijkt er naar uit om met leiders in de zorg aan de slag te gaan en hen te helpen om hun effectiviteit te vergroten. Voor meer informatie klik hier. Ook kunt u natuurlijk vrijblijvend een afspraak maken met één van de gecertificeerde adviseurs.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

In onze vorige Company blog beschreven we onze nieuwe aanpak van C3 Kennis Connect, met colleges, workshops en meetings of minds.

Op 8 februari a.s. vindt een van de eerste colleges van dit jaar plaats. Onderwerp zijn de meest recente ontwikkelingen rond de governance van de gezondheidszorg. Hans Hoek en Eveline Kroezen hebben die ontwikkelingen op een rij gezet. Tijdens het college krijgen de deelnemers een overzicht van die ontwikkelingen en hoe daarmee om te gaan. Hier http://www.c3am.nl/nl/workshops-van-c3/college-ontwikkelingen-en-trends-in-health-care-governance/ leest u meer informatie over dit college.

Er is nog beperkt plaats beschikbaar voor dit college. Via deze link http://www.c3am.nl/nl/inschrijving-bijeenkomst/id=1539 kunt u zich aanmelden voor het college.

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 5

Delen van kennis

geplaatst om 13:38 in categorie Diensten C3, Kennis delen, Over C3, Workshops

Onze C3 Company blog heeft een jaartje stil gelegen. We hadden te veel andere dingen te doen, zoals de verbouwing van ons kantoor, de wisseling van directie en heel veel interessante opdrachten. In 2016 pakken we dat weer op en mag u met enige (on)regelmaat nieuwe bijdragen op de C3 Company blog verwachten. We richten ons dan vooral op onderwerpen in zorg, welzijn en sociaal domein, waarop professionals, managers, staf, bestuurders en toezichthouders zich bij C3 oriënteren. Dat zijn onderwerpen die er in het dagelijks werk toe doen, omdat ze veelal niet uitgekristalliseerd zijn.

Al enige jaren geven wij bij ons op kantoor ‘workshops’, waarin we onze kennis en ervaring delen met onze relaties. Eind 2015 hebben we dat aanbod geëvalueerd en vernieuwd.

We gebruiken als verzamelnaam voor dat delen van kennis en ervaring nu de naam C3 Kennis Connect. Al onze trainings- en opleidingsactiviteiten zijn een combinatie van kennisoverdracht, praktijkervaring en dialoog. Ze vinden plaats in een kleinschalige setting, zodat de ontmoeting en de uitwisseling gewaarborgd zijn. Bijna alle werkvormen zijn bij open inschrijving en In company- vorm beschikbaar.

c3 kennis connect

We maken onderscheid tussen:

– Colleges.

– Workshops.

– Meeting of Minds.

Bij Colleges ligt het accent op Kennisoverdracht. Deelnemers komen in de eerste plaats voor het verwerven van kennis. De kennis wordt tijdens de colleges vertaald naar de praktijk en naar casuïstiek en er vindt dialoog plaats over de betekenis van de kennis voor de deelnemers.

Workshops zijn vooral gericht op de praktijk en de uitwisseling tussen de deelnemers. C3 brengt aan het begin kennis in, die de basis is voor het bespreken van praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf.

Meetings of Minds hebben als doel om de dialoog te voeren over een ontwikkeling in de gezondheidszorg met mensen, die daar een visie op hebben. De dialoog staat centraal en vindt plaats op basis van de kennisuitwisseling tussen de deelnemers. Uiteraard wordt de dialoog gericht op de consequenties voor de praktijk.

Wilt u weten welk aanbod van colleges, workshops en meetings of minds we in het eerste half jaar van 2016 hebben, kijk dan op http://www.c3am.nl/nl/workshops-van-c3/. We houden ons aanbevolen voor suggesties voor andere onderwerpen. Dus als u een onderwerp hebt, waar u meer van wilt weten, mail ons dan: c3@c3am.nl.

In onze volgende company blogs geven we ervaringen weer van verschillende colleges en workshops, die in het najaar zijn gehouden en ook in 2016 weer gegeven worden en beschrijven we de komende activiteiten van C3 Kennis Connect.

Naast deze C3 Company blog geven we op ‘Actueel’ op www.c3am.nl nieuwtjes en actualiteiten over ons bureau en onze consultants. Daar vindt u ook het gehele aanbod van onze diensten.

De individuele visies van onze consultants vindt u op www.c3log.nl .

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken